Analiza ilosciowa...

Ważne materiały szkolne

Strona główna

 

Analiza ilościowa (pomiar dydaktyczny) – tabele zbiorcze wyników testowania uczniów klasy Vb Szkoły

Podstawowej Nr 122 w Iksowie,  w roku szkolnym 2000/2001, z działu Przyrody - „Bakterie i grzyby”.

 

Tabela główna:

xśr = 8.2 – wartość średnia ilości poprawnych odpowiedzi uczniów (tutaj max.= 11)

st = 2.6, rtt = 0.83, V = 32, R = 8.

 

Imiona

(I-grupa)

Wymagania

Zalicz. poziomu

wymagań

Ocena

xn

xn-xśr.

(xn-xśr.)2

K

P

R

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

K

P

R

D

1.Mateusz G.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

+

+

+

+

bdb

11

3

9

2.Patryk K.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

+

+

+

+

bdb

11

3

9

3.Mateusz K.

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

+

+

+

+

bdb-

10

2

4

4.Marta P.

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

+

+

+

+

bdb-

10

2

4

5.Adam B.

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

+

+

+

+

bdb-

10

2

4

6.Monika N.

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

+

+

+

+

db

9

1

1

7.Dawid S.

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

+

+

+

+

db-

9

1

1

8.Natalia R.

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

+

+

+

+

db-

8

0

0

9.Michał S.

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

+

+

+

+

db-

8

0

0

10.Agnieszka G.

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

+

+

-

-

dst

5

-3

9

11.Natalia K.

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

+

+

-

-

ndst

3

-5

25

12.Bartek K.

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

+

+

-

-

ndst

4

-4

16

Podsumowania

92%

88%

67%

63%

100

100

75

75

---

98

---

82

Procent poprawnych odpowiedzi

[%] zal. poz. wym.

Wartości sumar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela pomocnicza:

 

Numer zadania

K

P

R

D

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

Popr. odpow. uczniów

12

10

11

10

10

6

9

8

7

8

7

p

1

0.8

0.9

0.8

0.8

0.5

0.8

0.7

0.6

0.7

0.6

q

0

0.2

0.1

0.2

0.2

0.5

0.3

0.3

0.4

0.3

0.4

p*q

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

L

9

9

9

9

8

5

8

7

7

8

6

S

3

1

2

1

2

0

1

1

0

0

1

L-S

6

8

7

8

6

5

7

6

7

8

5

D50

0.5

0.7

0.6

0.7

0.5

0.4

0.6

0.5

0.6

0.7

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych znaków i współczynników:

n - liczba testowanych uczniów

m – liczba zadań/pytań

* - znak mnożenia

/ - znak dzielenia

xn – suma wartości poprawnych odpowiedzi (suma „0” i „1” u danego, n-tego ucznia)

xśr - wartość średnia ilości poprawnych odpowiedzi w sprawdzanej grupie uczniów

xśr = (1/n)*(Sxn), gdzie n = 1,2,3,...12 (liczba testowanych uczniów w grupie)

st – odchylenie standartowe (średnie) wyników, jest to pierwiastek kwadrat. wariancji-w

w – wariancja, w = (1/n)*[S(xn-xśr)2];  st = (w)1/2.

rtt – wskaźnik rzetelności testu, rtt = [m*(m-1)-1]*[1-(Spq/st2)];

K,P,R,D – wymagania odpow.: konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające

V – współczynnik zmienności, V = (st/xśr)*100%

R – rozstęp, R = (xn)max- (xn)min

p – wskaźnik łatwości poszczeg. zadań, p = (liczba popr. odp.)/(liczba uczniów)

q – wskaźnik trudności poszczeg. zadań, q = 1-p

L – liczba poprawnych odpowiedzi w lepszej połowie wyników

S - liczba poprawnych odpowiedzi w gorszej połowie wyników

D50 – moc różnicująca zadania, D50 = (2/n)*(L-S), gdzie n jest liczbą uczniów

 

       Analiza jakościowa wyników testu (omówienie wyników pomiaru dydaktycznego)

 

Test został przeprowadzony w klasie Vb, w której liczną grupę stanowią uczniowie bardzo dobrzy i dobrzy.

Są również w tej klasie uczniowie mniej zdolni i niesystematyczni, wśród których jedna uczennica ma

obniżone wymagania programowe. Zadaniem testu było sprawdzenie wiadomości i ich praktyczne

zastosowanie w dziale „Bakterie i grzyby”. W teście wystąpiły zadania ze wszystkich kategorii wymagań

programowych. Klasa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w przyswajaniu wiedzy. Jest w niej dużo

uczniów bardzo dobrych i dużo uczniów bardzo słabych, jest to zatem pod tym względem, dość kontrastowa

grupa uczniów. Poziom wymagań koniecznych zaliczyło 92% uczniów, poziom wymagań podstawowych

zaliczyło 88%, Podobne różnice wystąpiły podczas zaliczania poziomu rozszerzającego. Natomiast

w poziomie zadań dopełniających wystąpiło odwrócenie uzyskanych poprzednio wyników, tutaj procent

wyniósł 63%. Przyczyną tego było pytanie nr 11. Porównując moc różnicującą zadań, dochodzi się do

wniosku, że największą liczbę zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne(0.5...0.7). W poziomie zadań

koniecznych były zadania łatwe (0.5...0.7. Analiza statystyczna daje możliwość oceny zdolności i stopnia

przygotowania uczniów do lekcji. Do najsłabszych uczniów tej klasy należą Bartek i Natalia, którzy bardzo

wolno przyswajają wiedzę i uczą się niesystematycznie. Jest tu wielu uczniów z grupy średniej,

otrzymujących oceny dobre i dostateczne. Właśnie w tej grupie (średniej) znalazła się uczennica

o zaniżonych wymaganiach programowych, która od początku roku szkolnego, systematycznie przygotowuje

się do zajęć z Przyrody i bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych. Wyniki tego testu potwierdzają jej

wzrastające umiejętności i tendencję do przechodzenia jej z grupy słabszych uczniów do średnich.

Jest też w tej klasie grupa uczniów bardzo dobrych, zainteresowanych szczególnie tym przedmiotem,

poszerzająca swoją wiedzę programową, co potwierdziła analiza wyników tego testu.

                                                   Opracowanie: ZJR

 

Analiza ilosciowa...

Ważne materiały szkolne

Do góry