Plan rozwoju zawodowego...

Ważne materiały szkolne

Strona główna

 

Przykładowy plan rozwoju zawodowego

nauczyciela szkoły podstawowej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, w trybie stażu 9 miesięcznego

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

Osoby wspierające

Termin

Sfera

Oczekiwane efekty

Dokumentowanie

 

1.Opracowanie i wdrożenie

przedsięwzięć i programów

na rzecz doskonalenia swo-

jej pracy i podwyższenia ja-

kości pracy szkoły, a w tym

wykorzystanie i doskonale-

nie umiejętności stosowana

technologii komputerowych

i informatycznych.

1.Opracuję modyfikacje

   programu z Przyrody i Przygo-

   towania do życia w rodzinie.

2.Opracuję i zrealizuję projekt

   działań pozdrowotnych kory-

   gujących świadomość zasad

   prawidłowego żywienia u

   uczniów i rodziców.

3.Opracuję i zrealizuję projekt

   działań proekologicznych,

   poszerzających świadomość

   uczniów i rodziców.

4.Zastosuję technologie kompu-

   terowe na lekcjach i wykorzy-

   stam w pracy dydaktyczno –

   wychowawczej.

Dyrektor szkoły, nauczy-

ciele rady pedagogicznej,

koleżanki – fachowcy;

Dyrektor szkoły i wycho-

wawcy klas, nauczyciele

Przyrody, kierownik

gospodarstwa rolnego

rodzice, Dyrektor Fundacji

Ekologicznej, PN,

Dyrektor i nauczyciele,

rodzice, dyrektorzy

i nauczyciele szkół

podstawowych

Dyr. n-l, opiekun sali

komputerowej;

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

 

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

 

 

 

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

 

 

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

 

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

sf. osobista

 

 

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

sf. osobista

 

sf. osobista,

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

Wzbogacenie doświa-

dczeń w tworzeniu

programów, wzrost

efektywności nauczania,

wzrost atrakcyjności

nauczania,

wzbogacenie własne-

warsztatu pracy,

wzrost atrakcyjności i

efektywności systemu

dydaktycznego.

Opis modyfikacji programu

, ksero z protokołu Rady

Pedagogicznej, ankiety,

ewaluacje, zdjęcia,

sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze lekcji,

narzędzia pomiaru

dydaktycznego.

2. Umiejętność dzielenia się

swoją wiedzą i doświadcze-

niem z innymi pracownikami

szkoły.

5.Pomagę nauczycielowi

kontraktowemu w odbyciu

stażu.

6.Przeprowadzę zajęcia otwarte

oraz szkolenie dla nauczycieli

Dyrektor szkoły,

nauczyciele

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

 

sf. osobista,

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

Doskonalenie komunikacji

wewnątrzszkolnej

oraz nabycie nowych

umiejętności dzielenia

się swoim dorobkiem.

Ksero protokołu z Rady

Pedagogicznej,

listy obecności,

scenariusze zajęć.

3.Opracowanie i wdrożenie

programu dotyczącego

działań edukacyjnych,

wychowawczych i opiekuń-

czych oraz innych, związa-

nych odpowiednio z oświatą

i pomocą społeczną, czy też

w postępowaniu w sprawach

nieletnich.

7.Opracuję i wdrożę podstawy

komunikacji społecznej,

poprzez diagnozowanie

potrzeb uczniów i współpracę

z rodzicami.

Pedagog szkolny,

wychowawcy klas

zintegrowanych, Dyrektor

szkoły, rodzice.

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

sf. osobista,

sf. dydaktyczna,

sf. wychowawczo

- opiekuńcza,

sf. organizacyjna

 

Integracja zespołu klasowego, wzrost

efektywności oddziaływań

wychowawczych,

rozpoznawanie proce-

sów grupowych.

Program, wzory narzędzi

(ankiety), scenariusze zajęć.

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

Osoby wspierające

Termin

Sfera

Oczekiwane efekty

Dokumentowanie

4.Opracowanie przynajmniej

dwóch publikacji i referatów

lub innych materiałów

związanych z wykonywaną

pracą.

8.Opracuję publikację i scena-

riusze na stronach interneto-

wych i artykuły w prasie

lokalnej.

Dyrektor szkoły, rodzice,

redaktorzy prasy lokalnej

oraz nauczyciele.

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

 

 

sf. osobista,

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

Zdobycie doświadczeń

związanych z publiko-

waniem swojego doro-bku, w tym przy pomo-

cy najnowszej techniki

informatycznej.

Publikacje w prasie,

publikacje na stronach

internetowych o adresie

http://klub.chip.pl/zjr/

5.Prowadzenie zajęć otwartych, w tym w szczególności dla

nauczycieli stażystów i dla

nauczycieli kontraktowych.

9.Opracuję materiały szkolenio-

    we pozwalające na dzielenie

    się swoją wiedzą, dokumen-

    tując jednocześnie swoje

    działania.

Dyrektor, nauczyciele,

nauczyciel stażysta

i nauczyciel kontraktowy.

 

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

 

 

sf. osobista,

sf. dydaktyczna

Doskonalenie komuni-

kacji interpersonalnej,

podnoszenie atrakcyj-

ności zajęć.

Materiały szkoleniowe,

listy obecności, opinie,

scenariusze,

dokumentacja stażysty.

6.Aktywna i systematyczna

współpraca ze strukturami

samorządowymi oraz innymi

organizacjami działającymi

na rzecz edukacji, pomocy

społecznej lub postępowania

w sprawach nieletnich.

10.Współpraca z organizacjami

na rzecz ochrony środowiska

i zdrowia, poprzez organizo-

wanie konkursów i wystaw,

a także przygotowanie

uczniów do reprezentowania

szkoły na forum miasta i gminy.

Dyrektor szkoły,

grono pedagogiczne,

parafia rzymskokatolicka,

przedstawiciele innych

organizacji.

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

 

 

sf. osobista,

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

Wzbogacenie warszta-

tu pracy, poszerzenie

kontaktów z innymi

szkołami i instytutycja-

mi, pomoc dzieciom

zaniedbanym eduka-

cyjnie, promocja

własnego dorobku.

Zaświadczenia, zdjęcia,

wycinki z prasy.

7.Uzyskanie dodatkowych

kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych,

wychowawczych,

opiekuńczych lub innych

związanych z zadaniami szkoły.

11.Ukończę studia podyplomowe

oraz inne formy doskonalenia

zawodowego.

Dyrektor szkoły oraz

organizatorzy szkoleń.

Od IX / 2000r.

do V / 2001r.

sf. dydaktyczna,

sf. osobista

Wzbogacenie warsztatu

pracy, nabycie nowych umiejętności.

 

Ksera zaświadczeń,

i dyplomów,

karta dokumentowania

kształcenia ustawicznego.

 

 

8.Wykonanie samodzielnie lub

przy współpracy z zespołem,

innych zadań na rzecz eduka-

cji, pomocy społecznej,

postępowania w sprawach nieletnich albo uzyskanie

znaczących osiągnięć

w pracy zawodowej.

12.Przeprowadzę konkursy

szkolne i imprezy między-

szkolne.

Dyrektor szkoły,

sponsorzy imprez,

grono pedagogiczne.

 

 

 

Od IX / 2000r.

do V / 200r.

 

 

 

 

sf. osobista,

sf. dydaktyczna,

sf. organizacyjna

 

 

 

 

 

Nabycie umiejętności

w organizowaniu

imprez środowiskowych, promocja dorobku w mediach.

 

 

 

 

Scenariusze, zdjęcia,

dyplomy, podziękowania.

                

Plan rozwoju zawodowego...

Ważne materiały szkolne

Do góry