Program wychow. szko造...

Wa積e materia造 szkolne

Strona g堯wna

 

                                       Program wychowawczy szko造 podstawowej

Podstaw prawn niniejszego programu wychowawczego s rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 1999 roku (p霩. 128, 129

              i 130 Dz. U. nr 14 z dn. 23 lutego 1999 r.) i z dnia 19 kwietnia 1999 roku (poz. 413 i 114 Dz. U. nr 41 z dn. 10 maja 1999 r.).

                                                Tre軼i programu zgodne s ze statutem i regulaminem szkolnym.

1.Nauczyciel obowi您any jest rzetelnie realizowa podstawowe funkcje szko造: dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z,

d捫y do pe軟i rozwoju osobowo軼i ucznia i w豉snej. Nauczyciel obowi您any jest kszta販i i wychowywa m這dzie

w umi這waniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji,

wolno軼i sumienia, sprawiedliwo軼i spo貫cznej i szacunku do pracy, dba o kszta速owanie u uczni闚 postaw moralnych

i obywatelskich zgodnie z ide demokracji, pokoju i przyja幡i mi璠zy lud幟i r騜nych narod闚, ras i 鈍iatopogl康闚.

 

2. Pierwotne i najwi瘯sze prawa wychowawcze posiadaj rodzice. Nauczyciele wspieraj rodzic闚,

w dziedzinie wychowania, a zatem nie ponosz wy陰cznej i ca趾owitej odpowiedzialno軼i za wszystkie mo磧iwe

zadania wychowawcze. Celem og鏊nym wychowania jest wszechstronny rozw鎩 osobowy ucznia. Oznacza to,

瞠 nauczyciele b璠 rozwijali osobowo嗆 ucznia, wykorzystuj帷 przede wszystkim zaj璚ia edukacyjne.

 

3. Nauczyciele d捫y b璠 do tego, aby uczniowie:

a) rozwijali w sobie dociekliwo嗆 poznawcz ukierunkowan na poszukiwanie prawdy, dobra i pi瘯na,

b) mieli 鈍iadomo嗆 篡ciowej u篡teczno軼i zar闚no przedmiot闚 szkolnych jak i ca貫j edukacji na danym

    etapie oraz sp鎩no軼i wszystkich dziedzin wiedzy,

c) stawali si coraz bardziej samodzielni w d捫eniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i spo貫cznym,

    godz帷 umiej皻nie d捫enie do dobra w豉snego z dobrem innych, wolno嗆 w豉sn z wolno軼i innych

    i z odpowiedzialno軼i za siebie i innych,

d) poszukiwali, odkrywali i d捫yli na drodze rzetelnej pracy do osi庵ni璚ia wielkich cel闚 篡ciowych i

    warto軼i wa積ych dla osi庵ni璚ia wielkich cel闚 篡ciowych i warto軼i wa積ych dla odnalezienia w豉snego

    miejsca w 鈍iecie,

e) uczyli si szacunku dla dobra wsp鏊nego jako podstawy 篡cia spo貫cznego oraz przygotowywali si do

    篡cia w rodzinie, w spo貫czno軼i lokalnej i w pa雟twie w duchu patriotyzmu, wzbogacaj帷 swe

    do鈍iadczenia o poznanie w豉snego dziedzictwa kulturowego,

f) kszta速owali w sobie postaw dialogu, umiej皻no嗆 s逝chania innych i rozumienia ich pogl康闚; umieli

   wsp馧dzia豉 i wsp馧tworzy w szkole wsp鏊not,

g) przestrzegali norm kultury osobistej, w tym tych, kt鏎e s 軼i郵e okre郵one postanowieniami Rady

    Pedagogicznej, tzn.

- nie farbowali w這s闚,

- nie nosili kolczyk闚 (dotyczy ch這pc闚),

- nie malowa造 paznokci i nie stosowa造 makija簑 (dotyczy dziewcz徠),

- nie nosili wyzywaj帷ych ubior闚, zw豉szcza dziewcz皻a - g喚bokich dekolt闚, obcis造ch bluzek itp.

 

4. Nauczyciele dostosowuj przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kszta速owanie umiej皻no軼i i postaw uczni闚 do

naturalnej w tym wieku aktywno軼i dzieci. Umo磧iwiaj im poznawanie 鈍iata w jego jedno軼i i z這穎no軼i. Wspomagaj

ich samodzielno嗆 uczenia si i inspiruj ich do wyra瘸nia w豉snych my郵i i prze篡. Rozbudzaj ich ciekawo嗆

poznawcz oraz motywacj do dalszej edukacji. Jednym z wa積iejszych zada wychowawczych wsp鏊nych

dla wszystkich zaj耩 edukacyjnych jest to, aby nauczyciele wspomagali wzrastanie dzieci w klimacie mi這軼i do

rodziny, ma貫j i wielkiej ojczyzny, aby we wsp鏊notach naturalnych uczyli si otwarcia i odpowiedzialno軼i

w coraz szerszych spo貫czno軼iach ludzkich.

 

5. Podstaw pracy wychowawcy klasowego s klasowe programy wychowawcze realizowane

wed逝g okre郵onego scenariusza, harmonogramu i rozpisania na role. W konstruowaniu program闚

wychowawczych pomaga pedagog szkolny. Wychowawca w szczeg鏊no軼i:

a) wnikliwie rozpoznaje 鈔odowisko rodzinne uczni闚,

b) poznaje predyspozycje, zainteresowania, zdolno軼i i potrzeby uczni闚 oraz dba o ich rozw鎩 na

    terenie szko造, wsp馧pracuj帷 z innymi nauczycielami i pedagogiem,

   c) wsp馧dzia豉 z rodzicami i piel璕niark szkoln w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczni闚 i

       uwzgl璠nienia mo磧iwo軼i psychoruchowych dziecka,

   d) organizuje spotkania z rodzicami zespo這we i indywidualne w miar potrzeb dbaj帷 o dokumentacj

       tych spotka,

          e) integruje rodzic闚 i anga簑je ich do pracy na rzecz klasy i szko造,

           f) organizuje imprezy klasowe: wycieczki, spotkania okoliczno軼iowe, wyjazdy do instytucji

   kulturalnych,

          g) dba o rozw鎩 篡cia klasowego, tworz帷 serdeczn atmosfer w鈔鏚 uczni闚 sprzyjaj帷

              kole瞠雟twu i przyja幡iom,

          h) reaguje i przeciwdzia豉 wszelkim formom agresji i wandalizmu,

   i) krytycznie obserwuje uczestniczenie uczni闚 w dzia豉lno軼i r騜nych subkultur m這dzie穎wych,

       j) wyja郾ia i kszta速uje normy wsp馧篡cia kole瞠雟kiego.

 

6. Praca wychowawcza w szkole obejmuje r闚nie udzia uczni闚 w obchodach rocznic wydarze

historycznych, 鈍i徠 pa雟twowych i uroczysto軼iach szkolnych.

    a) Harmonogram uroczysto軼i w czasie roku szkolnego:

      - uroczyste rozpocz璚ie roku szkolnego,

      - rocznica wybuchu II wojny 鈍iatowej - msza w miejscu pami璚i

      - Dzie Edukacji Narodowej,

      - Rocznica Odzyskania Niepodleg這軼i,

      - rocznica wyzwolenia miasta,

      - 鈍i皻o patrona szko造 po陰czone z obchodami rocznicy powstania szko造 (apel, konkurs

   plastyczny, gazetki tematyczne i wystawki w salach),

      - 安i皻o 3 Maja,

      - Dzie Dziecka,

      - Dzie Sportu,

          - uroczyste zako鎍zenie roku szkolnego.

 

b) Ceremonia szkolny, indywidualne zwyczaje i obyczaje szkolne:

    - pasowanie uczni闚 klas pierwszych,

           - zabawy andrzejkowe,

           - miko豉jki,

- wigilia,

- bal karnawa這wy dla dzieci,

- wiecz鏎 walentynkowy,

    - 鈍i皻o wiosny,

- obrz璠y wielkanocne,

- wycieczki klasowe,

- uroczyste po瞠gnanie absolwent闚,

- apele szkolne organizowane dora幡ie w miar potrzeb,

           - organizowanie konkurs闚, wyst瘼闚 artystycznych, wystaw dzieci szczeg鏊nie uzdolnionych,

- quizy, konkursy czytelnicze i tematyczne.

Klasowe programy wychowawcze powinny zawiera terminy powy窺zych imprez i uroczysto軼i

oraz spos鏏 ich realizacji.

 

7. Spo鈔鏚 zasad wsp馧pracy z rodzicami istotn rol odgrywa w豉軼iwy obieg informacji, od kt鏎ego zale篡

    interwencja odpowiedniego organu szko造 w z這穎nych problemach uczni闚.

Problemy wychowawcze mog by zg豉szane:

a) na zebraniach klasowych przewodnicz帷emu tr鎩ki klasowej i dalej na forum rady rodzic闚,

b) rodzicom i nauczycielom poprzez rad rodzic闚 na zebraniach tr鎩ek klasowych,

c) w dora幡ych sprawach w pierwszej kolejno軼i wychowawcom, w pilnych sprawach - pedagogowi,

d) przez pedagoga rodzicom (rozmowy indywidualne w szkole i rozmowy w domu).

W wyj徠kowych wypadkach ignorowania przez rodzic闚 obowi您k闚 opieku鎍zych wobec swoich dzieci

albo nie reagowania na ich naganne zachowania szko豉 kieruje wniosek do S康u Rodzinnego i Nieletnich.

 

8. Wsp馧praca z w豉dzami lokalnymi i samorz康em osiedlowym obejmuje w szczeg鏊no軼i:

a) organizowanie Dnia Dziecka wsp鏊nie z samorz康em osiedlowym,

b) udzia w organizowanych przez rad miejsk obchodach rocznic 鈍i徠 pa雟twowych,

c) wsp鏊na organizacja „Sprz徠ania 安iata",

d) uczestniczenie w dorocznym przegl康zie artystycznym szk馧,

e) wsp馧praca z w豉dzami miasta w celu wyeliminowania udzia逝 dzieci w imprezach nocnych,

f) wsp馧praca z w豉dzami miasta dotycz帷a przestrzegania zakazu sprzeda篡 alkoholu

   i wyrob闚 tytoniowych dzieciom.

 

9. Na terenie szko造 w ramach pracy wychowawczej mog zosta wprowadzone w zale積o軼i od aktualnych

    potrzeb tematyczne lub okresowe programy wychowawcze.

 

Program wychow. szko造...

Wa積e materia造 szkolne

Do g鏎y