Kolorowe napoje...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

       Scenariusz lekcji 1 - przyroda klasa IV - Kolorowe napoje i słodycze

Hasło programowe: Zasady właściwego żywienia

Cele lekcji – uczeń:

·    zna oznaczenia (symbole) barwników spożywczych naturalnych i sztucznych,

·    potrafi posegregować słodycze i napoje z zawartością barwników nieszkodliwych

    i szkodliwych dla zdrowia,

·    wie, dlaczego oranżada jest szkodliwa,

·    wyjaśni przewagę soków owocowych nad oranżadą,

·    dokona wyboru słodyczy i napojów na Dzień Dziecka i wykaże prawidłowość tego wyboru,

·    wie, na co należy zwrócić uwagę przy kupowaniu produktów spożywczych.

 

 Metody:

·    asymilacji wiedzy – pogadanka,

·    samodzielnego uczenia się,

·    praktyczne.

 

Środki dydaktyczne:

Tabela symboli barwników - dopuszczonych do stosowania w produktach

spożywczych - i szkodliwych; opakowania napojów i słodyczy.

 

Strategia lekcji -

·    asocjacyjna  A

·    operacyjna  O

·    problemowa  P

 

Typ lekcji:

·    lekcja poświęcona jest opracowaniu nowego materiału.

 

.Literatura:

·    „ Biologia dla każdego dziecka „ – Janice Van Cleave,

·    „ Chemia w szkole nr 5/98 „

                                                               Tok lekcji:

 

Część lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie się z klasą,

sprawdzenie obecności

 

Powtórzeniowa

Kontroluje się wiadomości i umiejętności ucznia:

    -wymień składniki pokarmowe

    -określ rolę poszczególnych

     składników wchodzących w skład

pokarmów

   -wyjaśnij od czego zależą potrzeby

pokarmowe ludzi

Wskazany uczeń prezentuje swoją

wiedzę oraz umiejętności

Nawiązująca

    -Podaje temat lekcji

    -dzieli klasę na zespoły i wyjaśnia

     zasady pracy, prezentuje tacę

     z różnymi słodyczami i napojami

Zapisuje temat: Kolorowe napoje

i słodycze

Postępująca

Poleca wykonanie ćwiczenia pierwszego wg instrukcji, kontroluje przebieg ćwiczenia oraz zapis w karcie pracy

Czyta instrukcję, analizuje etykiety

artykułów, dokonuje podziału

produktów na szkodliwe i nieszkodliwe, zapisuje wynik w karcie pracy, prezentuje swoje wyniki

Poleca wykonanie ćwiczenia drugiego,

nadzoruje przebieg dyskusji oraz poprawność pracy .wniosków i zapisu

w karcie pracy

Analizuje skład soku jabłkowego

i oranżady, odpowiada na zadane

pytania i uzasadnia je,

wymienia poglądy, dyskutuje, ustala

wnioski i zapisuje je w karcie pracy

Podsumowująca

Poleca wykonanie ćwiczenia trzeciego,

kontroluje postępowanie uczniów,

ocenia poprawność wyboru produktów

Udaje się do klasowego „sklepiku”,

analizuje etykietę napojów i słodyczy,

dokonuje wyboru – „zakupu” produktów, uzasadnia swój wybór

Zadanie domowe

Poleca wykonanie zadania (dla chętnych): napisz reklamę soków owocowych

Zapoznaje się z treścią zadania,

zadaje pytania

Ewaluacja

Rozdaje karty do oceny zajęć

i samooceny

Dokonuje oceny zajęć i samooceny

przy pomocy karty graficznej,

oddaje kartę pracy nauczycielowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Instrukcja:

 Ćwiczenie 1

Korzystając z tabeli zawierającej oznaczenia barwników szkodliwych i

nieszkodliwych dla zdrowia, podziel produkty znajdujące się na stoliku na

zdrowe i na szkodzące organizmowi, wyniki wpisz do tabeli w karcie pracy.

 

Ćwiczenie 2.

Przeanalizuj skład oranżady i soku jabłkowego, odpowiedz na pytanie:

- jaki napój wybrałbyś na Dzień Dziecka dla swoich gości - oranżadę, czy

sok jabłkowy ? , odpowiedź uzasadnij .

Wysłuchaj też opinii kolegów, wnioski z dyskusji zapisz w karcie pracy.

 

Ćwiczenie 3.

Wybierz się na zakupy do klasowego „sklepiku”, dokonaj „zakupów” tych

napojów i słodyczy, którymi poczęstujesz kolegów . Uzasadnij, czym kierowałeś

się przy wyborze artykułów spożywczych, zapisz to w karcie pracy .

 

 Karta pracy.

 1.Podział produktów spożywczych ze względu na zawartość barwników

 

Barwniki nieszkodliwe

Barwniki szkodliwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Z okazji Dnia Dziecka podam moim gościom ............................................  ,

a nie ................................................ . Jest on lepszy, ponieważ .........................

..............................................................................................................................

 

3.Podczas kupowania artykułów spożywczych należy zwrócić uwagę na :

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

4.Zadanie domowe: napisz reklamę soków owocowych (dla chętnych).

Wykaz barwników szkodliwych i nieszkodliwych znajdujących się w produktach spożywczych

Barwniki nieszkodliwe - ich symbole

Barwniki szkodliwe - ich symbole

E 101

   E 160 a

E 150

  

 

 


E 102

E 104

E 110

E 122

E 123

E 124

E 127

E 131

E 132

E 142

E 151

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Koniec scenariusza 1

Kolorowe napoje...

Scenariusze lekcji

Do góry