Warsztaty nt. AIDS...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

Scenariusz warsztatów na temat AIDS dla uczniów kl. V~VI szkół podstawowych

 

Cele warsztatów -uczeń:

·     wyjaśni, co oznacza skrót AIDS,

·     zna przyczyny choroby,

·     wie, ile osób choruje na AIDS i wskaże kontynenty, na których ludzie chorują,

·     rozumie, dlaczego chorzy tracą odporność na infekcje,

·     wskaże drogi szerzenia się choroby,

·     określi, czy jest tolerancyjny,

·     wykazuje sympatię w stosunku do ludzi zarażonych,

·     zna datę Światowego Dnia AIDS oraz symbol solidarności z chorymi,

·     wykona plakat, aby zainteresować problemem AIDS kolegów w swojej szkole.

 

                                                            
                 Czerwona kokardka - symbol solidarności z chorymi na AIDS

 

Metoda: pogadanka uzupełniona projekcją filmu Formy organizacyjne: nauczanie zespołowe

              i zbiorowe.

Środki dydaktyczne: model wirusa HIV, film „Układ immunologiczny", rozsypanka wyrazowa,

                                 kartki z drogami szerzenia się chorób, test „Czy jesteś

                                 tolerancyjny?", wstążka nożyczki, papier, farby, pisaki.

Strategie: A, E.

Literatura: „Klucz do efektywności nauczania", H. Hamer „Przygotowanie do życia

                  w rodzinie", M. Ryś, „Wędrując ku dorosłości", T. Król.

 

                                                                 Tok zajęć:

Część lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie uczestników szkolenia i ich opiekunów, przedstawienie organizatorów warsztatów

 

 

Nawiązująca

Podanie tematu zajęć, wyjaśnienie zasad pracy

Zadaje pytania

Postępująca

Prosi o wyjaśnienie skrótu AIDS" Wyjaśnia pochodzenie nazwy choroby

Podaje polską nazwę choroby

Prosi o odczytanie z mapy świata, na jakich kontynentach chorują ludzie na AIDS i obliczenie, ile osób na świecie jest zara­żonych

Wymienia kontynenty, oblicza liczbę zarażonych

Prosi o podanie przyczyny choroby, prezentuje model wirusa HIV

Wymienia wirusa HIV

Poleca wykonanie ćwiczenia-I (wskazać drogi szerzenia się choroby)

Wykonuje ćwiczenie zgodnie z instrukcją (praca w zespołach), prezentuje wyniki

Prosi o obejrzenie fragmentu filmu

i wyjaśnienie mechanizmu rozwoju choroby

Ogląda film, wyjaśnia następstwa uszkodzenia białych krwinek - podaje objawy choroby

Prezentuje opowiadanie „Rodzice mówią, że rok temu umarłem" Kieruje dyskusją nt. stosunku otoczenia do ludzi zarażonych

Określa właściwą postawę w stosunku do chorych

Poleca wykonanie czerwonych wstążeczek symbolu solidarności z osobami chorymi

Wykonuje wstążeczkę i przypina do ubra­nia

Poleca wykonanie ćwiczenia-II

(test „Czy jesteś tolerancyjny?")

Odpowiada na pytania testu. Ocenia, w jakim stopniu jest tolerancyjny

Podsumowująca

Poleca wykonanie ćwiczenia-III (dobieranie pojęć w pary)

Wykonuje ćwiczenie w zespole, prezentuje wyniki

Prosi o wykonanie ćwiczenia-IV (układa-nie hasła z rozsypanki wyrazowej)

Wykonuje ćwiczenie w zespole, prezentuje wyniki

Prosi o wykonanie plakatu informacyjnego o Światowym Dniu AIDS

Projektuje i wykonuje plakat - praca w zespołach, prezentuje pracę

Ewaluacja

Prosi o ocenę zajęć i własnego w nich udziału

Wypełnia ankietę ewaluacyjną

 

              

          Poniższa fotografia przedstawia uczniów podczas zajęć warsztatowych,

        z wykonanym plakatem nt. Światowego Dnia AIDS (przypadającym 1 grudnia):

                           Opracowano w listopadzie 2001 r.

                                 Koniec scenariusza 10

Warsztaty nt. AIDS...

Scenariusze lekcji

Do góry