Krajobraz rolniczy...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

          Scenariusz lekcji 11 - Przyroda, klasa IV

Temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej

Hasło programowe: Człowiek i jego działalność

Cele lekcji – uczeń:

·     nazwie rzeki narysowane na mapie Polski,

·     zaznaczy formy ukształtowania terenu,

·     wskaże kierunki geograficzne i zanalizuje mapę rolnictwa,

·     wymieni rośliny uprawiane i zwierzęta hodowane na Wyżynie Lubelskiej,

·     sklasyfikuje rodzaje zbóż i otrzymane produkty,

·     wyjaśni wybór roślin użytych do przygotowania śniadania.

Metody: asymilacji wiedzy, samodzielnego uczenia się, praktyczne.

Środki dydaktyczne: podręcznik Barbary Klimuszko, J. Sokołowskiej pt.

                   „Przyroda” z 1999r., „Atlas Geograficzny – blok przyroda

                    model podłoża, naturalne okazy zbóż, opakowania produktów.

Strategie lekcji: asocjacyjna – A, operacyjna – O, problemowa – P.

Typ lekcji: lekcja jest poświęcona opanowaniu nowego materiału.

                          

                                                              Tok lekcji:

Część lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie z klasą, sprawdz. obecności

 

Powtórzeniowa

Kontroluje wiadomości oraz umiejętności uczniów:

- wymieni elementy krajobrazu naturalnego Wyżyny Śląskiej,

- wymieni elementy krajobrazu przekształconego – przemysłowego Wyżyny Śląskiej,

- wyjaśni zmiany, jakie spowodował przemysł na tych terenach,

- poda sposoby zapobiegania niszczeniu środowiska naturalnego.

Wskazany uczeń prezentuje swoje wiadomości i umiejętności

Nawiązująca

- Podaje temat lekcji,

– dzieli klasę na zespoły i wyjaśnia zasady pracy.

Zapisuje temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej

Postępująca

- Poleca wykonanie 1-ćwiczenia wg. instrukcji, kontroluje przebieg ćwiczenia i sprawdza na foliogramie jego poprawność,

- poleca wykonanie 2-ćwiczenia i sprawdza na foliogramie jego poprawność

- poleca wykonanie 3-cwiczenia i sprawdza poprawność zapisu na karcie,

- poleca wykonanie 4-ćwiczenia i sprawdza jego poprawność,

 

- poleca wykonanie 5-ćwiczenia i sprawdza poprawność modelu podłoża,

 

- poleca wykonanie 6-ćwiczenia i sprawdza poprawność jego wykonania.

- Czyta instrukcję, analizuje w atlasie mapę Polski i zaznacza rzeki na karcie pracy,

- analizuje w atlasie mapę Polski i w karcie pracy zaznacza odpowiednim kolorem obszar Wyżyny Lubelskiej,

- wpisuje kierunki geograficzne i rzeki wykorzystując mapę Polski,

- wykorzystując mapę w atlasie i podręcznik wpisuje do tabeli rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka.

- analizuje własne modele podłoża i uzupełnia ćwicz. na karcie pracy przy pomocy podręcznika,

- dobiera odpowiednie nazwy odmian zbóż do okazów naturalnych.

Podsumowująca

Poleca wykonanie 7-ćwiczenia

Wpisuje do tabeli nazwy produktów spożywczych, do wyrobu, których użyto odpowiedniej odmiany zbóż – na podstawie analizy składu na opakowaniu produktu.

Zadanie domowe

Poleca napisać odpowiedzi na pytanie. Napisz, co zjadłeś na śniadanie i z jakich roślin zrobiono twój posiłek.

Zapoznaje się z treścią zadania, zadaje pytania.

Ewaluacja

Rozdaje karty do oceny zajęć i samooceny.

Dokonuje oceny zajęć i samooceny przy pomocy karty graficznej i oddaje kartki nauczycielowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    KARTA PRACY DO SCENARIUSZA:

                

l. Na mapie konturowej Polski podpisz, przy pomocy atlasu, rzeki Wisłę i Bug:

2. Korzystając z atlasu, odpowiednim kolorem zaznacz na mapie obszar Wyżyny Lubelskiej.

3. Napisz:

    a/ w którym kierunku od Twojej miejscowości leży Wyżyna Lubelska.....

        ...........................................................................................

    b/ w której części Polski leży Wyżyna Lubelska.........................

       ...........................................................................................

    c/ pomiędzy którymi rzekami leży Wyżyna Lubelska..................

       ...........................................................................................

4. Korzystając z atlasu Polski - mapa rolnictwa (str.19), wpisz do poniższej tabelki uprawiane

    rośliny i hodowane zwierzęta na terenie Wyżyny Lubelskiej:

 

ROŚLINY

ZWIERZĘTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mając model skały i gleby, z jakiej jest zbudowana Wyżyna Lubelska, na podstawie

    podręcznika uzupełnij poniższe zdania:

a/ żyzna gleba sprzyjająca rozwojowi rolnictwa na Wyż. Lubelskiej, to.....

   .......................................................................................................

b/ skała, na której wytworzyły się te gleby, to........................................

 .........................................................................................................

6. Z pomocą podręcznika (str. 96), rozpoznaj okazy naturalne zbóż leżące na tacy,

    a następnie, korzystając z zestawienia w kopercie dobierz odpowiednie ich nazwy.

7. Na tacy masz opakowania po produktach spożywczych. Uzupełnij tabelę sprawdzając

   skład na opakowaniu:

 

RODZAJ ZBÓŻ
PRODUKTY

1..Pszenica

 

2. Owies

 

3. Jęczmień

 

4. Żyto

 

 

 

 

 

 

 

8. Zadanie domowe: napisz, co zjadłeś na śniadanie i z jakich roślin wytworzono Twój posiłek.

 

                                     Opracowano we wrześniu 2002r.

                                         Koniec scenariusza 11

Krajobraz rolniczy...

Scenariusze lekcji

Do góry