Scenariusze lekcji

Strona główna

 

                Scenariusz zajęć Koła Ekologicznego

                         „Szlakiem Strugi Zielonej”

 

                  cieku wodnego - Strugi Zielonej

 

 

- zna gatunki roślin i zwierząt występujące w najbliższej okolicy,

- potrafi zebrać materiał zielnikowy,

- potrafi określić stanowisko życia glonów,

- potrafi przeprowadzić pomiar parametrów wody ora ocenić jej podstawowe właściwości,

- potrafi oznaczyć gatunki roślin i zwierząt przy pomocy atlasu oraz programu komputerowego,

- przedstawi graficznie ciekawe fragmenty krajobrazu,

- przeprowadzi obserwacje terenowe i wyciągnie wnioski,

- uporządkuje dane,

- wykaże umiejętność pracy w grupie,

- jest przekonany, że zachowania człowieka wpływają na otaczającą przyrodę.

 

- poznanie budowy wewnętrznej roślin i zwierząt (przyroda),

- poznanie bioróżnorodności środowiska naturalnego (przyroda),

- zrozumienie zależności pomiędzy stanem środowiska przyrodniczego, a działalnością człowieka

  (ścieżka ekologiczna),

- umiejętność pracy z nową edycją programu komputerowego „Flora Ojczysta 2004” (informatyka),

- badanie oraz opis parametrów wody: współczynnika pH, zawartości azotanów i fosforanów

  oraz czynników fizycznych (przyroda),

- wykonanie planu terenu (przyroda, plastyka).

 

                                          do oznaczania gatunków roślin  i zwierząt, odczynniki chemiczne,

                                          aparat fotograficzny, bloki rysunkowe, kredki, siatki na owady, pojemniki

      PŁYTA CD Z "FLORĄ" 

                                        OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ

 

            Harmonogram zajęć:

 

Godzina

Czynności

9.00...9.30

1.Zbiórka w szkole i wyjście do źródeł Strugi Zielonej znajdujących się

   na terenie miasta

9.30...11.30

2.Podział na grupy i przydzielenie im zadań, wykonanie zadań zgodnie z kartą pracy

11.30...12.00

3.Powrót do szkoły i zjedzenie posiłku

12.30...14.00

4.Zajęcia w sali komputerowej - oznaczanie zebranego materiału zielnikowego,

   przy pomocy programu „Flora Ojczysta 2004

 

 

·     Karta pracy - zajęcia terenowe:

 

        Opis obszaru badań:

- wykonaj zadania 1...3 wzdłuż całego odcinka badawczego.

 1.Oddziaływanie obszarów przyległych. Zakreśl jeden lub więcej numerów.

 

 Co znajduje się na obszarze o powierzchni?

Rodzaj obszaru:

do 5 m2

od 5 do 50 m2

Las liściasty/krzewy

[1]

[9]

Las iglasty

[2]

[10]

Treny podmokłe

[3]

[11]

Łąki

[4]

[12]

Pastwiska

[5]

[13]

Pola uprawne

[6]

[14]

Miasto/wieś

[7]

[15]

Inne

[8]

[16]

 

2.Jak wyglądają brzegi rzeki?

  [1] Zarośnięte drzewami,          [2] bez drzew,

  [3] pokryte roślinami,               [4] inne.

 

3.W jakim procencie rzeka jest zacieniona przez drzewa?

  [1] Brak drzew,                             [2] < 25%,

  [3] < 50%,         [4] 50...75%,       [5] > 75%.

 

 

         Miejsce badań:

1.Jak szeroka jest rzeka miejscu badań?

  Szerokość w [cm] = ..................

2.Jak głęboka jest rzeka w środku najgłębszego miejsca?

  Głębokość w [cm] = ..................

3.Jak długo jabłko pokonuje na rzece odcinek 10m?

  Czas w sekundach [s] = ..................

4.Jaki obserwujecie rodzaj dna w miejscu obserwacji?

  [1] Muliste,       [2] gliniaste,      [3] piaszczyste,

  [4] żwir,          [5] kamieniste,     [6] skaliste,

  [7] jaki inny rodzaj: ......................................................

 

 

       Rośliny i zwierzęta:

1.Jaki rodzaj roślin występuje w miejscu badań - na całym badanym

                odcinku? Spójrz na rysunki poniżej:

 

 

[1] Brak,            [2] Kilka,            [3] Dużo.            [1] Brak,          [2] Kilka,         [3] Dużo.

    

 [1] Brak,           [2] Kilka,            [3] Dużo.            [1] Brak,          [2] Kilka,          [3] Dużo.

 

2.Czy w wodzie są glony?

  [1] Brak                [2] Kilka                [3] Dużo

3.Czy na kamieniach są zielenice?

  [1] Brak                [2] Kilka                [3] Dużo

4.Które ze zwierząt, przedstawionych na poniższej grafice, występują w miejscu badań?

   Zaznacz minimum 3 osobniki.

   

 

 

        Opis parametrów wody:

1.Jaki jest zapach?

    [1] Świeży,                   [2] Stęchły,

    [3] Benzyny/Ropy,        [4] Inny..................

2.Jaki jest kolor badanej wody?

    [1] Przeźroczysta,         [2] Żółta,

    [3] Brązowa,                [4] Inny.................

3.Jaka jest wartość pH wody?

   Wartość pH = .............

4.Jaka jest zawartość azotanów w wodzie?

   [1] <10 mg/l,           [2] 10...25 mg/l,          [3] >25 mg/l.

5.Zmierz i zanotuj temperaturę wody T = +........ [oC]

6.Jaka jest zawartość fosforanów w wodzie?

   [1] <0.25 mg/l,               [2[ 0.25...0.5 mg/l,

   [3] 0.5...0.75mg/l            [4] >0.75 mg/l.

 

 

                    ZAJĘCIA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Zebrany podczas zajęć terenowych bogaty materiał zielnikowy, zostanie wykorzystany do

przeprowadzenia oznaczania roślin w szkolnej pracowni komputerowej, przy pomocy nowej

edycji doskonałego, polskiego programu do oznaczania roślin - „Flora Ojczysta 2004”.

Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć (na zajęciach z informatyki) powinni zapoznać się dokładnie

z tym programem, dzięki czemu podczas oznaczania roślin, skupią się tylko na przyrodniczych

treściach merytorycznych, co istotnie zwiększy efektywność i szybkość pracy z aplikacją.

 

                    ·      Karta pracy - zajęcia w pracowni komputerowej

 

Wskazówki praktyczne do zajęć:

- uczniowie pracują w grupach liczących po dwie osoby przy każdym  stanowisku komputerowym,

- każda z grup oznacza po dwa różne gatunki roślin,

- ustalanie gatunku rośliny przy pomocy „Flory Ojczystej 2004”,  ma polegać na oznaczaniu roślin

  metodą „własności wywnioskowanych” (tzn. na podstawie określania ich wyglądu oraz budowy według

  konwencji, chronologii i klasyfikacji sugerowanej przez program),

- po zakończeniu komputerowego oznaczania roślin, uczniowie wymieniają się uzyskanymi wynikami

  i własnymi wrażeniami,

- zdobyte szczegółowe informacje o roślinach zostaną wykorzystane do przygotowania zielnika

  z roślinami, zwierającego ich nazwy i dokładne właściwości (uzyskane przy pomocy programu).

 

 Przykładowe zrzuty okien „Flory” wykonane podczas oznaczania roślin:

 

 

 

U góry - okno programu z ustawieniami parametrów roboczych, a na dolnym ujęciu widać

dwa okna - notesu programu oraz słownika botanicznego z graficznym opisem budowy rośliny

 

 

                 Poniżej - okno służące do ustalania miejsca zbioru rośliny

 

 

   

 Zrzuty górny i dolny przedstawiają kolejne dwa kolejne etapy komputerowego oznaczania roślin;

   widać, jak w następnym kroku zmniejszyła się liczba możliwych do wyboru gatunków roślin

 

 

Poniżej znajdują się dwa okna - jedno z metryką (obszernymi informacjami nt. oznaczonej rośliny -

mniszka pospolitego) i drugie, z listą zawierającą własności wywnioskowane użyte do oznaczenia rośliny

 

  

 

I ostatnie, finałowe już zrzuty okien programu (niżej), pokazujące owoc, kwiat i liść oznaczonej rośliny:

                                                 mniszka pospolitego

 

 

Jeszcze kilka słów natury technicznej. Do pracy z programem zalecane są komputery o minimalnych

wymaganiach: - procesor 400 MHz, RAM 128 MB, system operacyjny Windows oraz karta grafiki

i dźwiękowa. Na zakończenie warto dodać, że możliwości przedstawionego programu są bardzo duże.

Podczas pracy z uczniami należy na bieżąco śledzić czynności przez nich wykonywane, aby nie

przekroczyć zaplanowanego czasu trwania zajęć (może się to łatwo zdarzyć, ponieważ aplikacja

jest i rozbudowana i bardzo ciekawa).

 

                                                                                    Opracowanie scenariusza: ZJR - luty 2005r.

 

Scenariusze lekcji

Do góry