Sąd nad bakteriami...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

Scenariusz lekcji 2 - przyroda klasa V

Temat: Sąd nad bakteriami

Hasło programowe: Różnorodność organizmów i środowisk ich życia

Cele lekcji – uczeń:

·     zna znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka,

·     potrafi powiązać gatunki bakterii z pełnioną przez nich rolą,

·     potrafi wyrażać w postaci scenki rolę bakterii,

·     wyjaśni znaczenie bakterii,

·     oceni trafność podanych argumentów,

·     wykona krzyżówkę zawierającą sposoby ochrony przed bakteriami,

Metody:

·     asymilacji wiedzy - pogadanka,

·     dyskusja panelowa

Środki dydaktyczne:

Podręcznik B.Klimuszka i Janina Sokołowska - "Przyroda", stroje i rekwizyty przygotowane

przez uczniów".

Typ lekcji:

Lekcja poświęcona jest utrwaleniu i poszerzeniu zdobytych wiadomości i umiejętności.

Literatura dla nauczyciela:

Zbigniew Anusz "Mikrobiologia i parazytologia lekarska".

 

                                                    Tok lekcji:

 

Część lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie się z klasą,

sprawdzenie obecności

 

Nawiązująca

Podanie tematu lekcji, sprawdzenie

przygotowania poszczególnych

zespołów

Zapisanie tematu:

"Sąd nad bakteriami"

Postępująca

Narrator - rozpoczyna wprowadzenie

do rozprawy sądowej i prosi

uczniów o rozpoczęcie rozprawy

Uczniowie zajmują wyznaczone

miejsca i przedstawiają przygotowane

przez siebie role

Postępująca

Narrator - rozpoczyna wprowadzenie

do rozprawy sądowej i prosi uczniów

o rozpoczęcie rozprawy

Uczniowie zajmują wyznaczone

miejsca i przedstawiają przygotowane

przez siebie role

Podaje werdykt sądu do zeszytu

Uczniowie go zapisują

Poleca wykonanie krzyżówki

z hasłem "pasteryzacja"

Uczniowie w zeszytach

przygotowują krzyżówkę

Ewaluacja

Rozdaje karty do oceny

zajęć i scenariuszy

 

 

W dyskusji panelowej występują:

- Narrator – nauczyciel,

- Oskarżyciele - chore dzieci i gospodyni domowa I,

- Sędzia, ławnicy, obrońcy, gospodarz, rolnik, lekarz, gospodyni domowa II.

 

       Faza wykonawcza:

Narrator:  na ostatnich lekcjach poznaliśmy różne bakterie. Spotykamy je w różnorodnych

środowiskach. Z punktu widzenia człowieka, bakterie mogą być i pożyteczne i szkodliwe.

Większość z nich może wywołać groźne choroby, kończące się nawet śmiercią w ciągu

1 do 2 dni (np. choroba roznoszona przez pchły i gryzonie, która znowu pojawiła się w krajach

o bardzo małej kulturze higieny). Dlatego dzisiaj musimy podjąć decyzję, jak ludzie muszą

ustosunkować do bakterii - czy je zniszczyć, czy pozostawić na Ziemi.

Proszę o rozpoczęcie rozprawy.

 

Sędzia prosi prokuratora-oskarżyciela o powołanie świadków:

1 świadek - chore dziecko na zapalenie gardła ; bakteria ropna - paciorkowiec

2 świadek - chore dziecko na zapalenie jelit ; bakteria - gronkowiec złocisty

3 świadek - chore dziecko na zatrucie pokarmowe ; bakteria - salmonella/pałeczka

4 świadek - gospodyni domowa I z przetworami spożywczymi ; bakteria - jadu kiełbasianego

 

Sędzia dziękuje oskarżycielowi i prosi obronę o przedstawienie swoich świadków:

1 świadek - gospodyni domowa II - kiszenie ogórków, kapusty, produkcja jogurtów; bakteria pałeczki

2 świadek - gospodarz - pomoc bydłu rolnemu w rozkładaniu zawartej w pożywieniu celulozy; bakteria jelitowa

3 świadek - rolnik - dostarczanie roślinom motylkowym azotu ; bakteria azotowa

4 świadek - leśnik - rozkładanie martwych organizmów na sole mineralne ; bakteria saprofit

5 świadek - lekarz - szczepionki ratujące życie ludzkie ; bakteria osłabiona

 

Sędzia po wysłuchaniu wszystkich świadków, prosi o chwilę przerwy na zastanowienie się przed

wydaniem wyroku. Po krótkiej przerwie następuje mowa końcowa sędziego i podanie wyroku.

                                Wyrok sądu: Bakterie są niewinne!

- Bez nich nie byłoby życia na Ziemi. To, że np. ludzie zapadają na różne choroby zakaźne,

jest spowodowane tym, że często nie przestrzegają podstawowych zasad higieny.

Bakterie są bowiem organizmami cudzożywnymi, a do życia pokarm jest im niezbędny.

 

               

                                      Fot.: klasa V w chwilę po uniewinnieniu bakterii

                                               Koniec scenariusza 2

Sąd nad bakteriami...

Scenariusze lekcji

Do góry