Ekologia z komputerem...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

Scenariusz 5, przyroda klasa V: Zajęcia Kółka Ekologicznego w sali komputerowej

Temat: „Rozpoznawanie roślin po kwiatach, liściach i owocach”

 

                      

Cele lekcji, uczeń:

·     potrafi wymienić elementy budowy kwiatu,

·     potrafi wymienić różne kształty blaszek liściowych,

·     zna podstawowe zasady obsługi komputera i zainstalowanych w nim programów,

·     przeanalizuje budowę rośliny i przy pomocy programu komputerowego ustali

     jej nazwę gatunkową

Metody:

·     asymilacji wiedzy przy pomocy programu komputerowego,

·     samodzielnego uczenia się,

·     praktyczna

Środki dydaktyczne:

·     naturalne okazy roślin,

·     polski program komputerowy „Flora ojczysta” na CD-ROM (fotografie; dokładne inf. nt. progr.

   - w najnowszej wersji 2004 - są na stronie: http://www.cortex.nova.pro.wp.pl/)

 

 

Strategie lekcji: asocjacyjna, operacyjna, problemowa

Typ lekcji: poświęcona utrwaleniu i poszerzeniu zdobytych wiadomości

 

                                                                  Tok lekcji:

 

Część lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Powitanie z grupą,

sprawdzenie obecności

Odwzajemniają powitanie

Nawiązująca

Podanie tematu

i wyjście w teren

Uczniowie ustawiają się i wycho-

dzą na teren boiska szkolnego

Postępująca

1.Poleca przebieranie na terenie

boiska szkolnego roślin

zielnych (5-gatunków).

2.Prosi o powrót do sali komputerowej.

3.Poleca włączyć komputery

i uruchomić program „Flora

ojczysta 2000”.

4.Prosi, aby przy pomocy tego

programu komputerowego ozna-

czyli gatunki roślin zielnych, które pozbierali wcześniej na

boisku szkolnym.

Uczniowie szukają kwitnących

roślin zielnych.

 

Uczniowie wracają do sali komp.

 

Uczniowie wykonują polecenia.

 

 

Uczniowie na podstawie barwy płatków kwiatów i kształtu blaszek liściowych, ustalają

gatunek roślin zielnych.

Ewaluacja

5.Prosi na dokonanie ewaluacji.

Uczniowie wykonują polecenia.

 

                                                              Koniec scenariusza 5

 

Ekologia z komputerem...

Scenariusze lekcji

Do góry