Określanie zanieczyszczenia...

Scenariusze lekcji

Strona główna

 

Scenariusz lekcji 6 - Zajęcia z Kółka Ekologicznego, przyroda klasa V

 

Temat: „Określanie stopnia zanieczyszczenia powietrza

              dwutlenkiem siarki (SiO2), za pomocą skali porostowej”

 

Cele – uczeń:

·     rozpoznaje niektóre gatunki porostów,

·     zna środowisko życia porostów,

·     wie, że porosty są wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska,

·     zna rodzaje plechy porostów.

 

Metody:

·     problemowa,

·     praktyczna,

·     asymilacji wiedzy.

 

Typ lekcji: lekcja poświęcona utrwaleniu i poszerzeniu wiadomości

Środki dydaktyczne: lupy, karty pracy (opis poniżej), ramki, skala porostowa

                                                     Tok lekcji:

 

Część lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Organizacyjna

Przywitanie z grupą

Odwzajemnienie przywitania

 

Nawiązująca

 

Podanie tematu, sprawdzenie

przygotowania zespołu,

rozdanie kart pracy

Uczniowie przygotowują

pomoce

Postępująca

Wyjście z grupą w teren

Uczniowie wykonują czynności

zgodnie z kartami pracy

 

                                                 Karta pracy:

                             KARTA PRACY – skala porostowa

Klasa.................           Grupa ............               Data........................

Nazwisko i imię.............................................................

1. Na mapie (planie) odszukaj i zaznacz cyfrą rzymską stanowisko, na którym się znajdujesz.

2. Poszukaj drzew, na których występują porosty. Do badań wybierz drzewo, gdzie jest ich najwięcej.

3. Przyłóż ramkę do pnia drzewa w miejscu, gdzie jest najwięcej porostów. Określ w procentach,

    jaką część kwadratu pokrywają porosty.

4. Policz, ile różnych gatunków porostów zasiedla dane drzewo.

5. Obserwowane porosty porównaj ze zdjęciami porostów w skali porostowej.

6. Posługując się skalą porostową nazwij porosty wskaźnikowe, określ stężenie dwutlenku siarki

    i strefę skażenia. Dane wpisz do tabeli.

Poniżej (na następnej stronie) przedstawiono tabele pomiarowe A i B:

                                            Tabela A (wg skali porostowej)

Nr

sta­nowiska

Liczba wszystkich gatunków

Nazwa porostu wskaźnikowego

Miejsce występo­wania

Rodzaj drze­wa (iglaste, liściaste)

Stężenie S02

Strefa 0-7 wg skali porostowej

Pokrycie pnia (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

              Tabela B (zmodyfikowana wg programu norweskiego AIR POLLUTION)

Nr

sta­nowiska

Liczba wszystkich gatunków

Skorupiaste

Listkowate

Krzaczkowate

Rodzaj drzewa (iglaste, liściaste)

Stężenie SO2 (ma­łe, średnie, duże)

Strefa skażeń 0-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski z przeprowadzonych obserwacji i badań:.................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

              

                           Fot.: uczniowie podczas badania stopnia zanieczyszczenia powietrza

 

Określanie zanieczyszczenia...

Scenariusze lekcji

Do góry