Przykładowe sprawozdania...

Ważne materiały szkolne

Strona główna

 

                                               I – wariant sprawozdania

  Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Anny Nowak, ze Szkoły Podstawowej

                       Nr 57 w Iksowie, w okresie stażu 9-miesięcznego, w czasie od IX/2000 do V/2001r.

 Uwaga: wszystkie nazwy i nazwiska użyte w przedstawionych poniżej 2 wariantach „Sprawozdań” są fikcyjne,

              ponieważ są to sprawozdania przykładowe.

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

SAMOOCENA STOPNIA

REALIZACJI

WYKAZ  DOKUMENTÓW

I. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy

 i podwyższania jakości pracy szkoły (§5, pkt.2, ust.1) - zał. nr 5

1.Opracuję modyfikacje

programu z Przyrody

i Wychowania do życia

w rodzinie

1.Konsultacje z nauczycielami

   Przyrody i dyrektorem szkoły.

2.Przedstawienie modyfikacji na R.P.

   i wprowadzenie ich na zajęciach.

Pełna realizacja

-zatwierdzenie przez R.P.-

  kopia protokołu,

-załączone tematy i cele,  

  wynik ewaluacji, kopie  

  protokołu R.P.

2.Opracuję projekt działań

pozdrowotnych korygujących

świadomość zasad

prawidłowego żywienia

uczniów i ich rodziców

1.Diagnoza uczniów i rodziców

   dotycząca zagadnień zdrowotnych

   (żywienie) - ankieta.

2.Edukacja uczniów i rodziców przez  

  dzieci:

 a/ lekcja otwarta „Sąd nad bakteriami”

 b/ „Święto Ziemniaka”

 c/ wystawa „Warzywa i owoce na

    wesoło”

 d/ zabawa andrzejkowa „Ekologiczny

     Andrzej”

 e/ konkurs plastyczny „Zasady

     prawidłowego żywienia”

 f/ udział w konkursie Plusssz Balance

    „3-majmy się zdrowo”

 g/ twórczość literacka – wiersze

 h/ przedstawienie pt. „Witaminowe

    dyskusje” – dla kl. IV oraz

    mieszkańców

    Domu Pomocy Społecznej

 i/ szkolenie dla uczniów „Zasady

    żywienia” (w gospodarstwie

   ekologicznym)

3.Edukacja dorosłych:

 a/ prelekcja dla rodziców

 b/ zgromadzenie materiałów w szkolnej

     bibliotece – teczka „Żywienie”

 c/ podsumowująca ankieta ewaluacyjna

     pt. „Żywienie”

 d/ udział w Olimpiadzie Promocji

     Zdrowia

Pełna realizacja

-analiza ankiety - wnioski

 

 

-scenariusz, ewaluacje,zdjęcia

-scenariusz zajęć, artykuł w

  gazecie, ewaluacja

-sprawozdanie, zdjęcia

-sprawozdanie, zdjęcia, artykuł

  w gazecie

-wystawa szkolna, sprawozda-

  nie, zdjęcia

-sprawozdanie, zdjęcia

-przykładowe wiersze,  

 ewaluacja

-sprawozdanie, artykuł w

  gazecie, zdjęcia ewaluacja,

  scenariusz

-scenariusz, artykuł w gazecie,

  zdjęcia, ewaluacja

 

-protokół, tekst pogadanki

 

-ewaluacja

 

 

 

-wzór ankiety i analiza wyników

 

-dyplom, sprawozdanie

3.Opracuję i zrealizuję

projekt działań

proekologicznych,

poszerzających świadomość

uczniów i ich rodziców

1.Diagnoza uczniów i rodziców

   dotycząca segregacji śmieci - ankieta

2.Edukacja uczniów::

 a/ udział w „Sprzątaniu świata”

    i Konkursie Fruittella

 b/ prace twórcze na temat segregacji

     odpadów

 c/ prace badawcze – skała porostowa

 d/ przedstawienie „Marzenia naszych

     opakowań”

 e/ konkurs na Dzień Ziemi pt.

    „Odpadowa twórczość”

 f/ wycieczka na wysypisko śmieci

 g/ opieka nad zwierzyną leśną oraz

    w schronisku dla zwierząt

   „Przytulisko”

 h/ segregacja odpadów w szkole

Pełna realizacja

-ankieta z analizą

 

 

-ewaluacja zadań

 

-ewaluacja, zdjęcia

 

-scenariusz zajęć, artykuł

  w gazecie, ewaluacja

-scenariusz, artykuł w gazecie,

  ewaluacja

-sprawozdanie, zdjęcia

-scenariusz, zdjęcia,ewaluacja

-sprawozdanie, zdjęcia,

  artykuły w gazecie

-zdjęcia, sprawozdanie

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

SAMOOCENA STOPNIA

REALIZACJI

WYKAZ  DOKUMENTÓW

3.Opracuję i zrealizuję

projekt działań

proekologicznych,

poszerzających świadomość uczniów i ich rodziców (cd.)

3.Edukacja dorosłych:

 a/ szkolenie dla nauczycieli o

     segregacji odpadów

 b/ zgromadzenie materiałów szkolenio-

     wych, scenariuszy w bibliotece pt.

      - „Teczka Odpady”

4.Ankieta podsumowująca nt. 

   segregacji odpadów

Pełna realizacja

-protokół, zdjęcia, ewaluacja

 

 

-sprawozdanie

 

 

-analiza, ankiety, ewaluacja

II. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowych i informatycznych

1.Zastosuję technologie

komputerowe na lekcjach

i wykorzystam w pracy

dydaktyczno - wychowawczej

1.Przeprowadzone zajęcia na Kółku

   Ekologicznym, przy wykorzystaniu

   programów komputerowych – m.in.

   polskich programów „Flora ojczysta”

   oraz „Chcę, aby na moim niebie było

   Słońce”

2.Opracowanie testu przy pomocy

   technik komputerowych i dokonanie

   analizy jakościowej i ilościowej

   (pomiar dydaktyczny)

3.Opracowanie i wdrożenie narzędzi

   ewaluacji - ankiety

4.Internet jako wielkie źródło informacji

   i narzędzie do korespondencji dotycz.

   awansu zawodowego nauczycieli  

Pełna realizacja

 

-scenariusz zajęć, ewaluacja

 

 

 

 

-wzory testu, analiza przy po-

  mocy pomiaru dydaktycznego

 

-wzory, analiza

 

-przykładowe pytania i odpo-

  wiedzi w korespondencji

  z MEN i Eduseekiem

III. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły (§5, pkt.2, ust.2)

1.Pomogę nauczycielowi kontraktowemu w obyciu

stażu

1.Lekcje otwarte dla nauczyciela kontra-

   ktowego

2.Pomoc w przygotowaniu materiałów

   do egzaminu i awansu zawodowego

3.Praca w zespole przedmiotowym

   przyrodniczo – matematycznym

4.Lekcje otwarte dla nauczycieli.

5.Szkolenie dla nauczycieli pt. „Odpady”

6.Zredagowanie scenariuszy lekcji oraz

   innych materiałów edukacyjnych do

   postaci moich stron internetowych,

   dostępnych dla wszystkich

   zainteresowanych

7.Artykuły w prasie

8.Zgromadzenie materiałów w bibliotece

   szkolnej, w teczkach: pt. „Odpady”

   oraz „Żywienie”

9.Wygłoszenie referatu na seminarium

Pełna realizacja

-konspekty, ewaluacja

 

-przygotowanie zagadnień z

  prawa oświatowego oraz

  psychologii

-kopie protokołu

-scenariusze, ewaluacja

-protokół, zdjęcie, ewaluacja

 

-ewaluacja, strony w Internecie

 

 

 

 

-sprawozdanie

 

-potwierdzenie

 

-referat, potwierdzenie

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

SAMOOCENA STOPNIA

REALIZACJI

WYKAZ  DOKUMENTÓW

IV. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną i postępowaniem w sprawach nieletnich (§5, pkt.2ust.3a)

1.Opracuję i wdrożę podstawy komunikacji społecznej metodą

diagnozowania potrzeb

uczniów oraz poprzez

współpracę z rodzicami

 

1.Diagnozowanie potrzeb uczniów

ankieta

2.Opracowanie programu wychowawcz.

3.Realizacja zasad komunikacji

   podczas zajęć lekcyjnych

4.Pedagogizacja rodziców

5.Diagnozowanie potrzeb uczniów

   poprzez rodziców - ankieta

6.Ewaluacja oddziaływań  

   wychowawczych

7.Realizacja programu „Wychowania do

   życia w rodzinie”

8.Projekty pro zdrowotne i proekologicz.

Pełna

realizacja

-wzór ankiety - narzędzi bada-

  wczych, analiza

-program wychowawczy

-scenariusze lekcji

 

-referaty, ewaluacja

-wzór ankiety, podsumowanie

  i wnioski

-ankieta i jej analiza, wnioski

 

-ewaluacja

 

-sprawozdanie

V. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

(§5, pkt.2, ust.3c)

1.Opracuję materiały

szkoleniowe pozwalające na dzielenie się swoją wiedzą, dokumentując jednocześnie swoje działania

1.Zorganizowanie szkolenia dla nauczy-

   cieli pt. ‘Odpady”, w ramach wewną-

   trzszkolnego programu doskonalenia

   nauczycieli

2.Przeprowadzenie zajęć dla  

   nauczyciela kontraktowego i innych  

   nauczycieli - stażystów

3.Dokumentowanie swoich działań

Pełna

realizacja

-scenariusz zajęć, ewaluacja

 

 

 

- scenariusz zajęć, ewaluacja

 

-przykładowe ankiety ewalu-

 acyjne

VI. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej (§5, pkt.2, ust.3d)

1.Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i zdrowia poprzez

organizowanie konkursów

i wystaw, a także

przygotowanie uczniów do

reprezentowania szkoły na

forum miasta i gminy

1.Przygotowanie materiałów dla

  uczniów do olimpiady wspólnie z

 Gabinetem Edukacji i Promocji Zdrowia

2.Wspólne prowadzenie zajęć eduka-

cyjnych z tematu żywienie z G.E. i P.Z.

3.Współorganizowanie konkursu pt.

   „Wiosenne potyczki” z G.E.i P.Z.

4.Wspólne działania z Fundacją

    Ekologiczną Ziemi Iksowskiej

    w temacie odpadów

 5.Prowadzenie szkolnego koła PCK we

   współpracy z Zarządem Rejonowym

   PCK, poprzez udział w zadaniach

   wyznaczanych przez Z.R. PCK

6.Udział w zajęciach, wycieczkach oraz

   szkoleniach organizowanych przez

    Park Narodowy

Pełna

realizacja

-scenariusz lekcji, 

  zaświadczenie

 

-scenariusz, zdjęcia

 

-zaświadczenia

 

-zaświadczenie, wnioski ze

  współpracy

 

-zaświadczenie, dyplomy po-

 twierdzajace wykonanie zadań

 planu pracy

-scenariusz wycieczki,

  scenariusz zajęć dydaktycz.,

  zaświadczenie o współpracy

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

SAMOOCENA STOPNIA

REALIZACJI

WYKAZ  DOKUMENTÓW

(Cd. ze str.3)

7.Współpraca z Proboszczem Parafii

 Matki Bożej Królowej Polski w Iksowie,

 w ramach której prowadziłam nieodpła-

  tne zajęcia w świetlicy terapeutycznej

   dla dzieci z niezamożnych rodzin

8.Współpraca ze schroniskiem dla

   zwierząt „Przytulisko” oraz Kołem

 Łowieckim, w opiekowaniu się zwierzę-

  tami w schronisku i dziką zwierzyną

Pełna

realizacja

-potwierdzenie współpracy,

  ewaluacja

 

 

 

-potwierdzenie współpracy,

 wnioski do dalszej pracy

VII. Opracowanie przynajmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą

(§5, pkt.2, ust.3b)

 1.Opracuję publikacje i scena-nariusze na stronach interne-

towych i w prasie lokalnej

1.Publikacje scenariuszy na mojej

   stronie internetowej

2.Artykuły w gazetach lokalnych

3.Wygłoszenie referatu na seminarium

Pełna

realizacja

-sprawozdanie

-kopie publikacji

-referat potwierdzony przez  org.

VIII. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (§5, pkt.2, ust.3g)

1.Ukończę studia podyplomowe

oraz inne formy doskonalenia

zawodowego

1.Uukończyłam studia podyplomowe,

   dzięki którym zdobyłam kwalifikacje

   do prowadzenia zajęć z Przyrody

2.Ukonczone formy doskonalenia,

   poszerzające moje wiadomości i

   umiejętności

Pełna

realizacja

-dyplom, wnioski

 

 

-zaświadczenia, wnioski do

  dalszej pracy

IX. Wykonanie samodzielnie lub przy współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji i pomocy społecznej (§5, pkt.2, ust.3h)

 

1.Przeprowadzę konkursy

szkolne, imprezy

międzyszkolne

1.Zorganizowanie zabawy „Ekologiczny

   Andrzej” promującej idee ekologiczne

2.Zorganizowanie „Święta Ziemniaka”,

   promującego znaczenie zdrowej

   żywności wśród uczniów

3.Przygotowanie wystawy prac ucznio-

   wskich na Dzień Ziemi,

   propagujących racjonalną gospodarkę  

   odpadami

4.Udział w konkursie Plusssza pt.

    „3-majmy się zdrowo”, poprzez

    wykonanie zadań

5.Przygotowanie i przeprowadzenie

   konkursu międzyszkolnego pt.

    „Wiosenne potyczki”

6.Udział w konkursie Fruittelli poprzez

   wykonanie zadań

7.Udział uczniów w olimpiadzie

   „Promocji Zdrowia”

Pełna

realizacja

-sprawozdanie, artykuł w

  prasie

 

-scenariusz, artykuł w prasie

 

 

-sprawozdanie, zdjęcia

 

 

-sprawozdanie, wnioski

 

 

-scenariusz, zdjęcia, dyplom

 

-sprawozdanie, wnioski, dyplom

-dyplom, artykuł w prasie,

  wnioski z pracy z uczniem

  zdolnym

                                                        

                                                         ……………………………….

                                                          Opracowanie: ZJR

                           

                                                    II – wariant sprawozdania

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Anny Nowak ze Szkoły

     Podstawowej Nr 57 w Iksowie, w okresie stażu 9-miesięcznego

              

       Realizację mojego planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od wprowadzenia modyfikacji do programu Przyroda

kl. IV oraz Wychowanie do życia w rodzinie. Celowość wprowadzenia tych modyfikacji została potwierdzona zdobyciem

V-miejsca przez moich uczniów w międzyszkolnym marszu na orientację. Modyfikacje z Wychowania do życia

w rodzinie ma uwrażliwić ucznia na dobro drugiego człowieka. Opracowałam i zrealizowałam w czasie stażu dwa

programy szkolne: prozdrowotny i proekologiczny. Ich celem było podniesienie świadomości w tych dziedzinach

wśród uczniów i ich rodziców. W programie prozdrowotnym zdiagnozowałam uczniów i ich rodziców (przeprowadziłam

ankiety), zorganizowałam konkursy szkolne: „Warzywa i owoce na wesoło”, „Zasady prawidłowego żywienia” (plastyczny),

konkurs literacki – lekcje otwarte, „Sąd nad bakteriami” i bal „Ekologiczny Andrzej”. Ponadto zorganizowałam wycieczkę

-„Święto ziemniaka”, konkurs międzyszkolny – „Wiosenne potyczki” oraz inscenizację pt. „Witaminowe dyskusje”

dla uczniów klas IV i mieszkańców Domu Opieki Społecznej „Poziomka” w Igrekowie. Poza tym przeprowadziłam

szkolenie dla uczniów pt. „Zasady żywienia”. Uczniowie brali także udział w konkursie pt. „3-majmy się zdrowo”

- Plusssz Balance, w Powiatowej Olimpiadzie Promocji Zdrowia. Oprócz tego przeprowadziłam prelekcję dla rodziców

nt. prawidłowego żywienia. Chcąc się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami, przygotowałam teczkę z materiałami

w bibliotece szkolnej pt. „Żywienie”, wspólnie z panią Kamińską z Gabinetu Edukacji i Promocji Zdrowia

przeprowadziłam zajęcia w klasach IV nt. zasad żywienia. Realizując program proekologiczny zdiagnozowałam

uczniów i rodziców (ankiety), zorganizowałam następujące konkursy szkolne:

- o segregacji odpadów (plakaty), o odpadowej twórczości (prace twórcze), lekcję otwartą pt. „Racjonalna gospodarka

odpadami”, pracę badawczą – ze skalą porostową, inscenizację pt. „Marzenia naszych opakowań”, wycieczkę na

wysypisko śmieci w Starej Kopalni. Przygotowałam wspólnie z uczniami pomoc zwierzętom w schronisku dla zwierząt

i w lesie, wzięliśmy udział w „Sprzątaniu Świata” oraz w konkursie „Fruittelli”. Ponadto zorganizowałam konkurs

międzyszkolny pt. „Wiosenne potyczki”, przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli nt. segregacji odpadów,

przygotowałam referat pt. „Góra śmieci”, dzieląc się swoją wiedzą zgromadziłam materiały w bibliotece pt. „Odpady’,

napisałam artykuł do prasy pt. „Góra śmieci”. Założone cele w programach szkolnych, moim zdaniem, osiągnęłam,

czego dowodem mogą być następujące osiągnięcia:

·     program edukacji ekologicznej zajął I-miejsce w kategorii szkół podstawowych,

·     uczniowie w szkole zaczęli segregować odpady,

·     uczennica zajęła I-miejsce w Powiat. Olimp. Promocji Zdrowia i zakwalifikowała

           się do etapu centralnego tej olimpiady,

·     uczniowie zajęli I-miejsce w międzyszkolnym konkursie „Wiosenne potyczki”,

            dyskoteka klasowa kl. IVe odbyła się już bez konsumpcji „Chipsów” i barwionych

            napojów; do dyspozycji były tylko owoce i warzywa oraz owocowe herbatki.

Realizując programy prozdrowotne i proekologiczne, podjęłam czynną współpracę z wieloma organizacjami,

takimi m.in. jak:

·     Fundacją Ekologiczną Ziemi Iksowskiej,

·     Gabinetem Edukacji i Promocji Zdrowia,

·     Parkiem Narodowym „Polanie”,

·     schroniskiem dla zwierząt „Wesoły jamniczek”,

·     kołem łowieckim „Dzik”.

Swojego planu rozwoju nie realizowałam sama. Szukałam sojuszników wśród nauczycieli i sponsorów.

Ze sponsorów uważam, że należy wymienić: p. Kowalskich, p. Nowaka, p. Koniecpolsckich, p. Miler, kierownictwo

Gospodarstwa Rolnego w Szyszkach, Fundację Ekologiczną Ziemi Iksowskiej, Park Narodowy „Polanie”,

Gabinet Edukacji i Promocji Zdrowia. Dzięki tej współpracy oraz zaangażowaniu sponsorów, udało mi się

Zorganizować „Święto Ziemniaka”, zabawę „Ekologiczny Andrzej”, wycieczkę na wysypisko  śmieci, konkursy

- „Wiosenne potyczki” i „Odpadowa twórczość”. Wykorzystałam najnowocześniejsze technologie informatyczne

i komputerowe do założenia własnej strony internetowej o adresie: http://klub.chip.pl/zjr/ (wymiana wiedzy),

opracowałam narzędzia ewaluacji, prowadziłam zajęcia Kółka Ekologicznego przy aktywnym wykorzystaniu

najnowszych edukacyjnych programów komputerowych, takich m.in. jak:

- „Flora ojczysta 2000”, „Chcę, aby na moim niebie było Słonce”, opracowałam także pomiar dydaktyczny.

W ten sposób udało mi się zrealizować zamierzone cele i dzielić się własną wiedzą oraz doświadczeniem.

Udało mi się również podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć i przeprowadzać ewaluacje przy pomocy

właściwych narzędzi. Dzielenie się swoją wiedzą realizowałam na wielu płaszczyznach opisanych dokładniej

powyżej. Wykonywałam również pracę w zespole przedmiotowym i opiekowałam się nauczycielem stażystą

- siostrą W. Kownacką, napisałam artykuł do gazetki szkolnej pt. „Plussszaki na wycieczce”, brałam aktywny

udział w seminarium dla nauczycieli, pt. „Nowatorskie plany szkolnej i pozaszkolnej edukacji przyrodniczej

i ekologicznej”. Te wszystkie czynne działania pozwoliły mi osiągnąć, jak uważam, następny cel, a mianowicie

podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć, udoskonalić formy przekazu wiedzy, a także, co jest nie bez

znaczenia, nabyć umiejętność i swoistą odwagę w dzieleniu się swoją wiedzą z innymi. W moim planie rozwoju

zawodowego uwzględniłam także pracę wychowawczą, którą rozpoczęłam od zdiagnozowania potrzeb uczniów

(ankieta). Następnie opracowałam program wychowawczy, który został zatwierdzony przez pedagoga szkolnego.

Na zajęciach będących do „dyspozycji” wychowawcy, rozpoczęłam realizację programu wychowawczego,

ze szczególnym uwzględnieniem zasad komunikacji i integracji klasy (scenariusz). Dobrym miejscem do

zaistnienia takich oddziaływań okazały się rozmowy po lekcjach, w czasie przerw, czy też w czasie zabaw

i konkursów klasowych. W celu poprawy komunikacji w klasie, zdiagnozowałam rodziców (ankieta)

i poprowadziłam prelekcję. W wyniku tych działań znacznie lepiej poznałam klasę. Zespół klasowy po ostatniej

wycieczce klasowej, jest już bardziej zintegrowany i świetnie się komunikuje. Swoje doświadczenia dydaktyczno-

wychowawcze wykorzystałam podczas prowadzenia zajęć z uczniami słabszymi, w parafialnej świetlicy

terapeutycznej, przy Parafii pod wezwaniem Świętego Jana w Iksowie. W trakcie odbywania tego stażu ukończyłam

studia podyplomowe z Przyrody na UMK w Toruniu oraz osiem form doskonalenia zawodowego (dołączony opis

przydatności). Bez aktywnego udziału uczniów w szkole i poza nią, nie udałoby się tego wszystkiego przeprowadzić.

Z drugiej strony, duża aktywność dzieci świadczy o tym, że takie formy  nauki i ciekawych zajęć, bardzo im

odpowiadały oraz przypadły do gustu. Uczniowie mieli okazję wykazać się nie tylko swoją wiedzą merytoryczną,

ale i własnymi zdolnościami oraz (nierzadko ukrytymi) zainteresowaniami. Wnioski związane ze zmianami w mojej

osobowości, dołączyłam do sprawozdania. Plan rozwoju zawodowego w okresie stażu 9-miesięcznego udało mi się,

moim zdaniem,w pełni zrealizować.

                                                       ........................................

                                                        Opracowanie: ZJR

Przykładowe sprawozdania...

Ważne materiały szkolne

Do góry dokumentów