Wychow. do życia...

Ważne materiały szkolne

Strona główna

 

        Zarys dydaktyki przedmiotu (szkoła podst.)- Wychowanie do życia w rodzinie

            Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie prowadzę w naszej szkole podstawowej.

Jest on prowadzony metodami aktywnymi. To znaczy, że praca ucznia jest ukierunkowana na jego samodzielne

poszukiwanie rozwiązań problemów poruszanych w trakcie zajęć. Zajęcia tematyczne dotyczą poznawania przez

uczniów samych siebie, swoich mocnych i słabych stron oraz znalezienia sposobów na to, żeby tych słabych

stron było jak najmniej. Poruszane są również tematy związane z koleżeństwem i przyjaźniami, ze zmianami

zachodzącymi w okresie dojrzewania w wymiarze fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Dojrzewanie

dziecka, jest najtrudniejszym okresem w jego życiu. Jest ono również niełatwym etapem w pracy wychowawczej

rodziców. Zauważa się u dzieci zmiany ich autorytetów, rodzice często tracą zaufanie swoich dzieci.

Niespodziewanie okazuje się, że najbardziej znaczącymi osobami w życiu dziecka stają się jego rówieśnicy

wraz ze wszelkimi zasadami i cechami, które sobą reprezentują. Stanowi to niemałe przeżycie dla rodziców.

Relacje rodzinne w tym okresie życia dzieci dotyczą nie tylko ich stosunku do rodziców, ale także do dziadków

oraz rodzeństwa. Te sprawy są także na tych zajęciach omawiane i wzajemnie dyskutowane – w celu wyszukania

najlepszych wzorców postępowania w różnych okolicznościach.

Następnym zagadnieniem omawianym na tych zajęciach są różnorodne formy spędzania wolnego czasu przez

dzieci. Jest to współcześnie bardzo ważne zagadnienie, ponieważ zależy od niego właściwe budowanie

zainteresowań dzieci, ich rozwój intelektualny i fizyczny. Ma to po prostu ogromny wpływ na przyszłość dziecka.

Chodzi o to, ażeby ten wolny czas został pożytecznie wykorzystany, a nie bezpowrotnie stracony i zmarnowany.

W zagadnieniach wolnego czasu dzieci, poruszane są również – jako ważne – sprawy związane z utrzymywaniem

i pielęgnowaniem kontaktów dzieci z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Uczniowie mogą przedstawiać propozycje

tematów, które chcieliby dyskutować na tych zajęciach, co zapewne wzmacnia atrakcyjność zajęć. Jako osoba

prowadząca zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie, posiadam niezbędne uprawnienia wymagane do nauczania

tego przedmiotu, to znaczy ukończone studia podyplomowe z tej dziedziny na Uniwersytecie im. Stefana Kardynała

Wyszyńskiego. Program realizowany na tych zajęciach jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

pod nr: DKW–4014–253A/99.

Wychow. do życia...

Ważne materiały szkolne

Scenariusze lekcji